Повик за поднесување на понуди – Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

Република Северна Македонија

 

Втор проект за подобрување на општинските услуги – МСИП2

                                                              MSIP2-SIG-NCB-015-20

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD), за спроведување на Втор проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој гранд да ги искористи за плаќања по договор за: изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци, општина Маврово и Ростуше.

 

  1. Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат, изградба на локален пат од с.Присојница до с.Аџиевци, општина Маврово и Ростуше.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:00 до 16:00:

Адреса: село Ростуше, бб

Град: /

Поштенски број: 1254

Држава: Република Македонија

Телефон: 042-478-815

Е маил: mavrovorostuse@yahoo.com

 

  1. Комплетна Тендерска документација на македонски јазик може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена погоре и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 744014024063010

Приходна шифра и програма -725939 00

 

  1. Тендерската документација може да се добие директно од Општина Маврово и Ростуше со поднесување на писмено барање и приложување на докази за уплата за подигање на тендерска документација или по електронска пошта.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 14:00ч, 30.12.2020. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 14:00ч, 30.12.2020.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од : 100.000,00 МКД.

 

  1. Општина Маврово и Ростуше

Адреса: село Ростуше, бб

Град: /

Поштенски број: 1254

Држава: Република Македонија

Телефон: 042-478-815

Е маил: mavrovorostuse@yahoo.com