За достапност на документ и одржување на јавна расправа/видео консултација за документот

План за управување со животната средина и со социјалните аспекти (ПУЖССА) “Рехабилитација на локален пат од населба Маврови Анови до с. Врбен” во Општина Маврово и Ростуше во рамки на Проектот за поврзување на локални патишта во РСМ

Izvestuvanje za javna rasprava za ESMP_ Mavrovo i Rostushe

Dneven red za javna rasprava za ESMP_ Mavrovo i Rostushe

ESMP_Project_Mavrovo i Rostushe_MK

 

Formular za komentari na dokument za Mavrovo i Rostushe