Официјален Распоред за работа на терен на Електро-служба

                            ОПШТИНА МАВРОВО и РОСТУШЕ
прва Понеделник по потреба/ЛАЗАРОПОЛЕ
седмица Вторник Скудриње
во Среда Жировница
месецот Четврток Јанче/Аџиевци/Присојница
Петок Ростуше/Битуше
втора Понеделник по потреба/ Тресонче/Селце/Росоки
седмица Вторник Маврови Анови
во Среда Маврово
месецот Четврток Ново Село/Церово/Сретково
Петок Леуново/Никифорово
трета Понеделник по потреба/Дуф
седмица Вторник Скудриње
во Среда Жировница
месецот Четврток Видуше/Врбјане
Петок Велебрдо/Требиште
четврта Понеделник по потреба/
седмица Вторник Маврови Анови
во Среда Маврово
месецот Четврток Галичник/ Кичиница/Трница
Петок Врбен

 

 

Распоредот е извадок од програмата за одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина  Маврово и Ростуша.

Сите Претседатели на Месни заедници  да ја земат обврската за тоа колку сијалични места се за менување и дефекти од областа на уличното осветлување и да ја достават до контакт лицето Слободан Лајкоски  на телефонскиот број 076 269-600 еден ден порано, и тоа е се со цел да се постигне саканиот ефект – отстранување на сите дефекти во разумен рок.