во просториите на СОУ, Градоначалникот, Мукрем Мехмеди во присуство на претставници од УСАИД, претставници од Милиеуконтакт Македонија, како и голем број граѓани го означи почетокот на првиот состанок на засегнати страни во Општина Маврово и Ростуша во рамки на проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени. По кратката презентација за важноста за реализирање на проекти со цел заштита од климатските промени, се формираа работни групи за координација и правење стратегија за реализирање на проекти од областа на: 1. Вода и водни ресурси 2. Туризам, култура и јавни објекти 3. Биодиверзитет.usaid 1 mukrem usaid