ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА
ОПШТИНА 

МАВРОВО и РОСТУШЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Теута Мирто 071 351 136 mirto.amina@gmail.com
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА  
Фуат Асани   077 587 274   fuatasani1954@gmail.com
Ахмет Ахмети   078 357 701 ahmetiahmet20@gmail.com
Александра Матеска     078 419 729 abbazeva@yahoo.com
Кебир Билали   078 544 180 kebir373@gmail.com
Шенол Рамадани   072 932 738 senol939@gmail.com
Елдина Сакири   078 566 846 eldinasakiri@gmail.com
Ристе Попоски   070 328 371 p.riste@yahoo.com
Анеса Јонузоска Мавмути   071 430 842 anesa.jonuzoska@gmail.com
Кенан Елези 078 682 663 kenan.elezi1981@gmail.com
Сеадин Сејдију 075 343 871 sejdijuseadin100@gmail.com

 


РАБОТНИ-ТЕЛА-И-КОМИСИИ-НА-СОВЕТОТ


Постојаните Комисии на Советот, во рамките на својот делокруг


Повремени Комисии на Советот на Општина Маврово и Ростуше


Работни Тела на Советот на Општина Мавровo и Ростуше


Преставници од Општината за Членови во Управни Одбори


Преставници на Општината за Членови на Училишни Одбори


Преставници од Општината во Матичните Служби при Склучување на Брак