ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА  МАНДАТ 2021-2025 ГОДИНА
ОПШТИНА 

 

 

 

МАВРОВО и РОСТУШЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Теута Мирто 071 351 136 mirto.amina@gmail.com
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА
СОВЕТНИК МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА  
Фуат Асани   077 587 274   fuatasani1954@gmail.com
Ахмет Ахмети   078 357 701 ahmetiahmet20@gmail.com
Александра Матеска     078 419 729 aleksandramateska9@gmail.com
Кебир Билали   078 544 180 kebir373@gmail.com
Фатима Зунуни 071 968 532 fatimazununi@gmail.com
Еран Равмани 077 618 675 eran_87/@live.com
Ристе Попоски   070 328 371 p.riste@yahoo.com
Анеса Јонузоска Мавмути   071 430 842 anesa.jonuzoska@gmail.com
Ќенан Елези 078 682 663 kenan.elezi1981@gmail.com
Самра Џафери 075 387  466 djaferisamra97@gmail.com

 


РАБОТНИ-ТЕЛА-И-КОМИСИИ-НА-СОВЕТОТ


Постојаните Комисии на Советот, во рамките на својот делокруг


Повремени Комисии на Советот на Општина Маврово и Ростуше


Работни Тела на Советот на Општина Мавровo и Ростуше


Преставници од Општината за Членови во Управни Одбори


Преставници на Општината за Членови на Училишни Одбори


Преставници од Општината во Матичните Служби при Склучување на Брак


Деловник на Советот на Општина Маврово и Ростуша