Работни Тела на Советот на Општина Мавровo и Ростуше

 

Локален Совет за Превенција
1.        Медат Куртовски – Градоначалник (претседател)
2.       Рефик Пајкоски – Командир ПС Ростуше (член)
3.       Далибор Исајлоски – Командир ПС М. Анови (член)
4.       Борче Секулоски – Командир на Пог. Пол. (член)
5.       Лупчо Здравески – Командир на Пог. Пол Срезимир (член)
6.       Самир Ајдини – Директор на НП Маврово (член)
7.       Беќир Асани – Преставник од правни лица (член)
8.       Осман Сејдиу – Секретар на Општината (член)
9.       Емилија Гаврилоска – Директор на СОУ Маврово – Ростуше (член)
10.    Џетан Мифтароски – Пожарна Дебар
11.    Алил Алили – Претседател на Совет
12.    Омер Дурмиши – Директор на Здраствен Дом – Ростуше

 

Комисија за Односи Меѓу Заедниците
1.       Мухамед Мурати – Претседател
2.       Елдин Јахја – член
3.       Јоше Попоски – член
4.       Исмаил Муса – член
5.       Сами Рашити – член
6.       Јетмир Шабани – член
7.       Бошко Билбилоски – член

 

Совет за Заштита на Потрошувачите
1.       Агим Илјази – Претседател
2.       Муавмет Мавмути – член
3.       Тефик Тефикоски – член
4.       Мирвет Мурати – член
5.       Селам Садику – член
6.       Лазе Симески – член
7.       Рамадан Бектеши – член
8.       Ноте Филипоски – член
9.       Арзија Јонузи – член

 

Партиципативно Тело од Областа на Урбанизмот
1.       Бектеш Кадриу – Претседател
2.       Рефик Емрулаи – член
3.       Месут Билали – член
4.       Селвер Асани – член
5.       Садредин Елезоски – член
6.       Шабан Идризоски – член
7.       Шериф Билали – член
8.       Башким Емини – член
9.       Елез Џафери – член

 

Совет за Безбедност во Сообраќајот на Локалните Патишта
1.       Борче Фиданоски – Претседател
2.       Змејко Матески – член
3.       Амир Елмази – член
4.       Фуат Мирто – член
5.       Орхан Билески – член
6.       Бурхан Садику – член
7.       Ризак Фејзулаи – член
8.       Фадил Бојаџи – член
9.       Борче Данилоски – член
10.    Јуксел Мирто – член
11.    Месут Мурати – член

 

Општински Младински Совет
1.       Зинко Фејзули – Претседател
2.       Нермин Ајдини – член
3.       Шенол Далипи – член
4.       Семина Мурати – член
5.       Селмир Хоџа – член
6.       Есмин Ахмети – член
7.       Наташа Симеска – член

 

Совет за Јавно Здравје
1.       Реџеп Рамадани – Претседател
2.       Нуризија Мифтари – член
3.       Џелал Беќири – член
4.       Веле Танески – член
5.       Мелиха Ќамилова – член
6.       Насер Хоџа – член
7.       Есмир Билали – член
8.       Садета Абдули – член