Општина Маврово и Ростуше

Преставници на Општината за Членови на Училишни Одбори

 

Членови на Училишен Одбор во ОУ Блаже Конески – Скудриње
1.       Сабит Сејдиу
2.       Мухамед Рамадани

 

Членови на Училишен Одбор во ОУ Ѓорѓи Пулески – Ростуше
1.       Исмет Мифтари
2.       Илмија Мурати

 

Членови на Училишен Одбор во ОУ Јосип Броз Тито – Жировница
1.       Абедин Картоски
2.       Агрон Салиу

 

Членови на Училишен Одбор во ОУ Денче Дејаноски – Маврово
1.       Аница Живкоска
2.       Миле Давидоски

 

Членови на Училишен Одбор во СОУ Маврово – Ростуше
1.       Алил Алили
2.       Бешир Рамадани
3.       Џеват Черкезоски