Постојаните Комисии на Советот, во рамките на својот делокруг:

  • Ги разгледуваат предлозите за донесување на прописи и други акти од надлежност на Советот и му поднесуваат извештај со свои мислења и предлози;
  • Проучуваат и разгледуваат други пршања од својот делокруг и на Советот му даваат мислења и предлози по тие прашања;

 

Комисија за верефикација, мандатни прашања, избори и именувања
1.       Анеса Абдули Сејдиу – Претседател
2.       Муслија Селмани – член
3.       Фарије Илјази – член
4.       Пајазит Мурати – член
5.       Џелал Абдиу – Член

 

 

Комисија за Статут и Прописи
1.        Нуризија Мифтари – Претседател
2.       Муслија Селмани – член
3.       Драгче Давидоски – член
4.       Насер Хоџа – член
5.       Добре Антимоски – член

 

 

Комисија за Финансирање, Буџет и Локален Економски Развој
1.       Фарије Илјази – Претседател
2.       Анеса Абдули Сејдиу – член
3.       Муслија Селмани – член
4.       Пајазит Мурати – член
5.       Џелал Абдиу

 

 

Комисија за Урбанизам, Комунални Дејности и Заштита на Животната Средина
1.       Нуризија Мифтари – Претседател
2.       Драгче Давидоски – член
3.       Муслија Селмани – член
4.       Пајазит Мурати – член
5.       Насер Хоџа – член

 

Комисија за Општествени Дејности
1.       Анеса Абдули Сејдиу – Претседател
2.       Фарије Илјази – член
3.       Нуризија Мифтари – член
4.       Есмир Билали – член
5.       Џелал Абдиу – член

 

Комисија за Меѓународна Соработка
1.       Насер Хоџа – Претседател
2.       Муслија Селмани – член
3.       Драгче Давидоски – член
4.       Нуризија Мифтраи – член
5.       Добре Антимоски – член

 

Комисија за Односи меѓу Верските Заедници
1.       Пајазит Мурати – Претседател
2.       Анеса Абдули Сејдиу – член
3.       Фарије Илјази – член
4.       Драгче Давидоски – член
5.       Добре Антимоски – член