Повремени Комисии на Советот на Општина Маврово и Ростуше

  

Комисија за Месна Самоуправа
1.       Муслија Селмани – Претседател
2.       Добре Антимоски – член
3.       Рефет Садулаи – член
4.       Невзат Бајруши – член
5.       Есмир Билали

 

Комисија за Туризам, Занаетчиство и угустителство
1.       Неџат Зунуни – Претседател
2.       Нуризија Мирто – член
3.       Ќифлија Мирто – член
4.       Аднан Салиу – член
5.       Сузана Симеска – член
6.       Џелал Деари – член
7.       Џеват Асани – член
8.       Митат Хоџа – член
9.       Неџат Исмаили – член

  

Комисија за родова еднаквост на половите
1.       Анеса Абдули – Претседател
2.       Фарија Илјази – член
3.       Есмир Билали – член
4.       Исмет Вејсили – член
5.       Мирто Нермина – член
6.       Горан Личкоски – член
7.       Весна Силјаноска – член

  

Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување на награди и признанија
1.       Тахир Зунуни – Претседател
2.       Селмин Алили – член
3.       Зеќија Садику – член
4.       Нусрет Абдули – член
5.       Џеват Јхја – член
6.       Емин Екремоски – член
7.       Седат Садику – член
8.       Миџаит Зурапи – член

 

 

Комисија за Земјоделство, чумарство и сточарство
1.       Ахмет Ахмети – Претседател
2.       Армин Беќири – член
3.       Илмија Јонузи – член
4.       Мерван Мехмеди – член
5.       Екрем Веапи – член
6.       Николче Давидоски – член
7.       Небојша Билбилоски – член
8.       Зунун Зунуни – член
9.       Џеват Јахја – член

 

 

Комисија за Унапредување на Правата на Пациентите во Општината
1.       Илмија Шабани – Претседател  (преставник од пациентите)
2.       Здравко Зафировски – член (преставник од здружение на пациенти)
3.       Ќемал Исметовиќ – член (преставник од невладин сектор)
4.       Гзим Шаќири – член (преставник од невладин сектор)
5.       Ќемал Велиу – член (Доктор)
6.       Агим Зеќири – член (Доктор)
7.       Мевмед Џафери – член (Доктор)
8.       Драгче Давидоски – член (советник)
9.       Џелал Абдиу – член (советник)
10.   Насер Хоџа – член (советник)