БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА И
АДМИНИСТРАТИВНАТА КАНЦЕЛАРИЈА

ОПШТИНА

Маврово и Ростуше

ГРАДОНАЧАЛНИК МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Медат Куртовски 078357264 medat.kurtovski@gmail.com
  

 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ОПШТИНАТА

ВРАБОТЕНИ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Осман Сејдиу – СЕКРЕТАР на Општината 078 381 347 o.sejdiu.sku@gmail.com
Букурија Беќири – Раководител на одд за човечки ресурси 075 380 134 b.beciri10@gmail.com
Фикрет Ибраими – Советник за Односи со јавност 075 380 171 fikretibraimi@hotmail.com
Илбер Имероски – Советник за меѓународна соработка 078 381 298 Ilber.imeroski@gmail.com
Елида Зењили – Соработник за седници на совет и работни тела    
Семина Мурати – Референт технички секретар на градоначалник    
Фадил Шабани – Советник за Управување со кризи    
Ќирко Џукоски – Раководител на одд за Инспекциски надзор 075 380 139 kirkodzukovski@yahoo.com
Надица Даниловска  – Инспектор за даноци и такси 078 440 461 nadicadanilovska@gmail.com 

 

 

Еџевит Ејупи – Самостоен референт за туризам 078 381 254 edzevitojupu@gmail.com
     
Родеон Митрески – Комунален редар 078 381 479  
Дијана Трипуноска – (Самостоен референт) Градежен и даночен извршител 076 277 853 dijana.tripunovska@hotmail.com
Садредин Елезоски – Раководител на одд за Урбанизам, Комунални дејности, ЛЕР и ЖС 078 381 279 sadredin_sado@hotmail.com
Харис Ибраими –Советник за управување со градежно земјиште 075 377 571 haris_ibraimi@gmail.com
Елвира Ејупи – Советник за Локален Економски Развој 078 381 293 elviraejupi@gmail.com
Абдија Салиу – Советник за издавање одобренија за градба и  изводи од урбанистички планови 078 381 284 abdijasaliu@gimail.com
Суада Мавмути – Раководител на одд за финансиски прашања 078 291 200 Suada.mavmuti@gmail.com 

 

 

Мелиха Ќамилова – Соработник за утврдување и наплата на даноци на имот 078 381 265 meliha983@gmail.com
Шенол Имери – Советник за јавни набавки 078 381 287 shenol.imeri@gmail.com
Рифат Рамадани – (Самостоен референт) за евидентирање на приходи 070 504 188  
Тахир Зунуни – (Вработен преку АПВ) Раководител на одд за општи работи 071 519 711 tahir.zununi@gmail.com
     
Улвија Беќири – (Самостоен референт) Архивар 078 381 172 ulve.bekiri@gmail.com
Џеват Зунуни – Одржувач на спортска сала 078 381 467  
Букурије Емини – Хигеничарка 078 419 345  
Агрон Бастиу – Шофер 078 380 498  
Ресул Емини – Одржувач на спортска сала 078 380 498  
Енес Абдулаи – Хигеничар 078 381 462  
Димитрија Стојаноски – Шофер 078 380 835  
Цветко Антимоски – Електричар 075 380 154  
Реџеп Равмани – Електричар 075 380 149  
Тефик Демоскки – Одржувач на Спортска сала 078 381 463  
Букурија Емини – Хигиеничарка    
Летка Матевска –Хигиеничарка    
Идриз Идризи – Одржувач на објекти    
Омер Муратоски –Соработник за утврдување и напрата на даноци на имот и комунални такси.    
Фарија Илјази – Соработник за сметковоствени работи.    
Мирослав Трифуновски – Советник за урбанистичко планирање.    
Весна Сиљановска – Самостоен референт за административни работи    
Гадафи Абази – Електричар    
Асан Асани  – Електричар    
Адел Фејзули – Овластен испектор за локални даноци и комунални такси    
Гафур Селими – Референт Комунален редар