БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА И
АДМИНИСТРАТИВНАТА КАНЦЕЛАРИЈА

ОПШТИНА

Маврово и Ростуше

ГРАДОНАЧАЛНИК МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Медат Куртовски 078357264 medat.kurtovski@gmail.com
 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ОПШТИНАТА

ВРАБОТЕНИ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Осман Сејдиу – СЕКРЕТАР на Општината 078 381 347 o.sejdiu.sku@gmail.com
Букурија Беќири – Раководител на одд за човечки ресурси 075 380 134 b.beciri10@gmail.com
Ајбеан Ајдини – Раководител на одд. За Нормативно – Правни работи и јавни дејности 076 423 347 ajbean.ajdini@gmail.com
Фикрет Ибраими – Советник за Односи со јавност 075 380 171 fikretibraimi@hotmail.com
Илбер Имероски – Советник за меѓународна соработка 078 381 298 Ilber.imeroski@gmail.com
Ќирко Џукоски – Раководител на одд за Инспекциски надзор 075 380 139 kirkodzukovski@yahoo.com
 Надица Даниловска  – Инспектор за даноци и такси 078 440 461 nadicadanilovska@gmail.com

 

Еџевит Ејупи – Самостоен референт за туризам 078 381 254 edzevitojupu@gmail.com
Амел Исеини – Комунален редар 078 381 480
Родеон Митрески – Комунален редар 078 381 479
Дијана Трипуноска – (Самостоен референт) Градежен и даночен извршител 076 277 853 dijana.tripunovska@hotmail.com
Садредин Елезоски – Раководител на одд за Урбанизам, Комунални дејности, ЛЕР и ЖС 078 381 279 sadredin_sado@hotmail.com
Харис Ибраими –Советник за управување со градежно земјиште 075 377 571 haris_ibraimi@gmail.com
Елвира Ејупи – Советник за Локален Економски Развој 078 381 293 elviraejupi@gmail.com
Абдија Салиу – Советник за издавање одобренија за градба и  изводи од урбанистички планови 078 381 284 abdijasaliu@gimail.com
Суада Мавмути – Раководител на одд за финансиски прашања 078 291 200 Suada.mavmuti@gmail.com

 

Мелиха Ќамилова – Соработник за утврдување и наплата на даноци на имот 078 381 265 meliha983@gmail.com
Шенол Имери – Советник за јавни набавки 078 381 287 shenol.imeri@gmail.com
Рифат Рамадани – (Самостоен референт) за евидентирање на приходи 070 504 188
Тахир Зунуни – (Вработен преку АПВ) Раководител на одд за општи работи 071 519 711 tahir.zununi@gmail.com
Диди Џафери – (Самостоен референт) Заштита, спасување и управ. Со кризи 075 380 138 didi.rostuse@gmail.com
Улвија Беќири – (Самостоен референт) Архивар 078 381 172 ulve.bekiri@gmail.com
Џеват Зунуни – Одржувач на спортска сала 078 381 467
Букурије Емини – Хигеничарка 078 419 345
Агрон Бастиу – Шофер 078 380 498
Ресул Емини – Одржувач на спортска сала 078 380 498
Енес Абдулаи – Хигеничар 078 381 462
Димитрија Стојаноски – Шофер 078 380 835
Цветко Антимоски – Електричар 075 380 154
Реџеп Равмани – Електричар 075 380 149
Ернес Ахмети – (Референт) Технички секретар на Градоначалникот 078 381 343 Ernes.ahmeti94@gmail.com
Фикрија Ајдини – Хигеничар 078 381 237 ajdinifikrija@gmail.com
Тефик Демоскки – Одржувач на Спортска сала 078 381 463
Босилка Трипуновска – Хигеничарка 078 381 245