Општина Маврово и Ростуше и НП Маврово во соработка со Месните Заедници од сите населени места продолжија со акцијата за доделување на социјални пакети за социјално ранливите семејства од долнореканскиот регион.
Во втората фаза доделени беа пакети на семејства во населените места:
Жировница 32
Видуше 8
Требиште 20
Велебрдо 9
Ростуше 38
Аџиевци 6
Јанче 4
Присојница 7 и
Скудриње 30.
Да седиме дома и да ги почитуваме мерките за превенција.
Седејќи дома им помагаме на сите здраствени работници.