Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата 16″ та седница со која претседаваше Претседателот на Советот, Неџат Исмаили. На седницата присутни беа сите советници како и Градоначалникот, Мукрем Мехмеди.

На оваа седница беа разгледани неколку предлог одлуки и програми од областа на урбанизмот и просторното планирање на територијата на локалната самоуправа. 
Советот на Општината на оваа седница донесе: 
1. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од урбанистичкиот план за с. Маврово.
2. Одлуки за пристапување кон измена и дополна на дел од урбанистичкиот план за с. Скудриње.
3. Одлука за отворање на сметка за самофинансирање.
4. Одлука за отварање на донаторска сметка.
5. Усвоена информација и образложение на барање од страна на Здружение на граѓани Еко Маврово за Втор еколошко – едукативен и забавен фестивал во Македонија ( Екозелен викенд во Маврово 2014).
6. Усвоена програма за работа на спортската сала Македонија која е дел од спортско рекреативниот центар “Радика”.
Исто така разгледана беше и пропорционалната застапеност на работните тела и комисиите како помошни тела на Советот на Општината. 

16 sednica