Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 3 седница со која претседаваше Претседателот на Советот Алил Алили.
На седницата присуствуваа сите членови на советот.
На оваа седница беа именувани членови на повеќе постојани и привремени комисии како помошни тела на Советот на Општина Маврово и Ростуше, како и Именувани се и членови на Управниот и Надзорниот одбор на ЈПКД – Маврово и Училишните Одбори на Средното и Основните Училишта кои гравитираат во Нашата Општина.