Повик за поднесување на понуди

Република Северна Македонија

 Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

 

  MSIP2-NCB-18-19

 

 

 

  1. Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. WB3498-08/16, од 04 август, 2016 година (печатено издание) и објавена електронски на 04 август, 2016 година.

 

  1. Република Македонија доби кредит од Меѓународната Банка за Обнова и Развој (IBRD), за спроведување на Вториот Проект за подобрување на општински услугите (МСИП2) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Рехабилитација на локален пат во н.м. Скудриње.

 

  1. Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат: Рехабилитација на локален пат во н.м. Скудриње.

 

  1. Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2. Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Општина Маврово и Ростуше, с.Ростуше бб 1254,

Град: с.Ростуше

Поштенски број: 1254

Држава: Република Северна Македонија

Телефон: 042-478-815

Факс: /

Електронска адреса: mavrovorostuse@yahoo.com

 

  1. a) За плаќање во денари:

Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмена апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од 3,000.00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка 100 000000063095

Уплатна сметка – 744014024063010

Приходна шифра и програма -725939 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Маврово и Ростуше.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 27.01.2020 Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:15ч, 27.01.2020.

 

  1. Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 400.000,00 МКД.
  2. Адреса: Општина Маврово и Ростуше, с.Ростуше бб 1254,

Град: с.Ростуше

Поштенски број: 1254

До Архива

Држава: Република Северна Македонија