Република Македонија

Проект за подобрување на општинските услуги – МСИП

ИПА инвестициски грантови

 

                                                             MSIP-NCB-071-15

 

  1.     Овој Повик за Понуди ја следи Општата објава за набавки за овој Проект објавена во изданието на UN Development Business, со бр. 767, од 31 Јануари, 2010 година (печатено издание) и објавена  електронски на 06 Јануари, 2010 година.

 

  1.    Република Македонија доби грант средства од Европската комисија во рамките на ИПА фондот за рурални инвестиции на Европската комисија за реконструкција и развој за Проектот за подобрување на општински услугите (МСИП) и има намера дел од добиените средства од овој кредит да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на општинска зграда во с.Ростуше, општина Маврово и Ростуше.

 

  1.    Општина Маврово и Ростуше ги повикува подобните и квалификувани понудувачи да дадат запечатени понуди за градежни работи кои вклучуваат Изградба на општинска зграда во с.Ростуше, општина Маврово и Ростуше.

 

  1.    Процесот на понудување ќе се спроведе преку процедури за национално јавно наддавање како што е специфицирано во Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, од јануари 2011 година и е отворен за сите понудувачи од подобните земји како што е дефинирано во тендерската документација.
  2.   Заинтересираните подобни понудувачи може да добијат дополнителни информации на адресата наведена подолу од 08:30 до 16:30:

Адреса: Општина Маврово и Ростуше, с.Ростуше

Град: с.Ростуше

Поштенски број: 1254

Држава: Република Македонија

Телефон: +38942478814

              +38942478815

Електронска адреса: mavrovorostuse@yahoo.com

 

  1. Комплетна Тендерска документација  на македонски јазик  може да ја купат заинтересираните понудувачи по поднесување на писмено апликација на адресата дадена подолу и по плаќањето на неповратна такса од  2.000,00 МКД. Методот на плаќање ќе биде преку ПП50 образец, на следнава сметка:

 

  1. a) За плаќање во денари:

Банка: Народна банка на Република Македонија

Број на сметка: 100000000063095

Буџетска уплатна сметка: 840 144 03182

Приходна шифра: 722315 00

 

Тендерската документација ќе биде доставена по електронска пошта или може да се добие директно од Општина Маврово и Ростуше.

 

  1. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу до 12:00ч, 02.03.2017. Електронско доставување на понудите не е дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат физички отворени во присуство на претставници на понудувачите кои ќе изберат на присуствуваат лично на адресата дадена подолу во 12:00ч, 02.03.2017.

 

  1.       Сите понуди мора да бидат придружени со Банкарска гаранција од 500.000,00 МКД.
  2.     Адреса:Општина Маврово и Ростуше

         Град: с.Ростуше

         Поштенски број: 1254

         Архива

        Држава: Република Македонија