ОГЛАС ЗА БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Број на оглас:  03/2016
ДЕЛ I:  ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростуша
I.1.2) Адреса: село Ростуше
I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254
I.1.4) Интернет адреса: www.mavrovoirostuse.gov.mk
I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери    Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com    Телефон/Факс: 042/478-815/042 478 815
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат:
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје-Општи јавни услуги
ДЕЛ II:  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:
Набавка на стоки – компјутери и компјутерска опрема за потребите на општината
II.1.1) Проценета вредност без ДДВ: 90.000,00 ден.
II.2) Вид на договорот за јавна набавка: Стоки – Купување
Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:
Седиште на општина Маврово и Ростуше во С.Ростуше
II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):
II.4) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:
Во тендерска документација
II.5) Дали предметот на набавката е делив: Не
ДЕЛ IIIПОСТАПКА
III.1) Критериум за доделување на договор: Најниска цена
III.2) Електронска постапка? Да
III.3) Дали ќе се користи електронска аукција? Да
Дополнителни информации во врска со електронската аукција:
ДЕЛ IVПРАВНИ,ЕКОНОМСКИ,ФИНАНСИСКИ И ТЕХНИЧКИ ИНФОРМАЦИИ
IV.1) Гаранции и авансно плаќање
IV.1.1) Изјава за независна понуда: Да
IV.1.2) Гаранција на понудата: Не
IV.1.3) Изјава за сериозност: Да
IV.1.4) Гаранција за квалитетно извршување на договорот: Не
ДЕЛ VАДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
V.1) Услови за доставување на понудите
V.1.1) Понудите да се достават најдоцна до: 14.03.2016 во 10.00 часот
V.1.2) Период на важност на понудата: 90 денови
V.1.3) Краен рок за поставување прашања: 11-03-2016 15:30
V.2) Дополнителни информации:
V.3) Датум на објава: 09-03-2016
ДЕЛ VIДОКУМЕНТИ
ДЕЛ VIIПОНИШТУВАЊА
ДЕЛ VIIIПРИЛОЗИ  
ДЕЛ IXИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР