За продажба на движни ствари – моторно возило по пат на електронско јавно наддавање