Во соработка со Месната Заедница од Велебрдо со срества од општинскиот буџет се финансира изградба на нова водоводна линија долга околу 280 метри и поставување на 2 хидранти во населеното место Велебрдо со која ќе се заокружи целиот водоводен систем во ова населено место.

Градежните активности се одвиваат според планот и без никакви проблеми на терен.
Претседателот на Месната Заедница од Велебрдо искажа голема благодарност до Градоначалникот, Мукрем Мехмеди за подршката што ја даде за реализација на овој проект, исто така искажа благодарност до изведувачот на градежните активности за професионалноста во изградбата, со напомена дека нема никаде ископ на каналот помал од 70 см

v1 v2 v3 v6 v8 v9 v10