Директорот на Основното Училиште Блаже Конески с. Скудриње, Амзо Ахмедоски во соработка со Градоначалникот, Мукрем Мехмеди и Советот на Општината набавија мултифункционални принтери за сите училници во Основното Училиште во с. Скудриње и Подрачните Училишта во с. Присојница и Аџиевци и истите им ги предаде за употреба на одговорните учители, со што значително се подобруваат условите за изведување современа и квалитетна настава односно се прати трендот на иновации во воспитно образовниот процес од кој сите ние ќе имаме бенифиции во блиска иднина.amzo sk