КОНКУРС

за доделување на еднократен финансики надомест на редовни и вонредни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2021/2022 година