Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуша г-дин Мукрем Мехмеди денес во хотел Бистра во с. Маврово со поздравен говор ја отвори работилницата насловена како “Конзервација на биолошката разновидност во сточарството на национално ниво”.
Во своето излагање градоначалникот Мехмеди ги запозна присутните со убавините, разновидноста на флората и фауната сто се присутни во насиот регион како и преземените актвивности за заштита на биодиверзитетот на овие простори.
На работилницата свое излагање имаа и членови експерти од Европската Комисија која се занимава со оваа проблематика.
Драго Кампан, TAIEX eксперт од Словенија даде краток опис на оваа тема како се справуваат со проблемите што ги имаат во Словенија како и изнаоѓањето на решенија за истите.
Меѓу другите учесници експерти на работилницата збор зеда и Жарко Димитриевски и Сашо Ѓуровски од MAFWM, др. Владимир Џабирски, др. Никола Пачиновски како и други експерти и фамери од р. Македонија. konfe0114

konfe0115