Комисијата за унапредување на правата на пациентите ја оддржа својата 22-ра седница со која претседаваше претседателот на комисијата, Илмија Шабани.
На оваа седница на дневен ред беше точка во која се даде детална анализа на темата Дијабетес како се почеста болест која на жалост се јавува и кај помладото население.
Претседателот на комисијата, Илмија Шабани и Др. Мевмет Џафери дадоа пообемно образложение во врска со оваа болест, нејзините причинители, наследниот и другите фактори кои до принесуваат за заболување од оваа болест, влијанието на некои лекови, симптомите како и превенција од шеќерната болест.