ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМ Е-ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

zels1

Веб страна за пристап до информацискиот систем за е-одобрение за градење

Кориснички упатства : Корисничко упаство за поднесители  ; Корисничко упатство за службеници ;

Правилник: Правилник за начинот на спроведување  на постапката за добивање на одобрение за градење на електронски начин

Правилник : Правилник за изменување и дополнување на правилникот за содржината на проектите означувањето на проектот начинот на заверка на проектот