Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка 2017-2018


ПРИЛОГ
Измена на податоците во постапката за доделување на договор за јавна набавка
Број на оглас за кој се однесува прилогот: 2-02/2017
ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН
I.1) Податоци за договорниот орган
I.1.1) Назив на договорниот орган: Општина Маврово и Ростушe
I.1.2) Адреса: село Ростуше
I.1.3) Град и поштенски код: Маврово-Ростуше 1254
I.1.4) Интернет адреса:
I.1.5) Лице за контакт: Шенол Имери Адреса на е-пошта: shenol.imeri@gmail.com Телефон/Факс:
042/478-815/
I.1.6) Дополнителни информации и тендерската документација може да се добијат
На горната адреса
I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:
Органи на единиците на локалната самоуправа и на Градот Скопје – Општи јавни услуги
ДЕЛ II: АДМИНИСТРАТИВНИ ИНФОРМАЦИИ
II.1) Датум на доставување на огласот до БЈН: 03.11.2017
II.2) Предмет на огласот за јавна набавка: Набавка на услуги за редовно зимско одржување на локални
патишта и улици на територијата на општината за сеозна 2017/2018
ДЕЛ III: ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
III.1) Прилогот се однесува за: измена/ дополна на тендерска документација
III.2) Измена на датумот утврден како краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество
Новиот краен рок за доставување на понудите или пријавите за учество е: 29.11.2017 во 12:00
III.2.1) Краен рок за поставување прашања: 23.11.2017 15:30
III.3) Датум на објава: 13.11.2017