ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ ЗА 2017 ГОДИНА