Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници


                                   Одделение за нормативно правни работи

Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Вид – Име на услугата

Издавање на извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи – готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот го пополнува
 2. Доказ за извршена уплата од 150 денари  за направени трошоци за извод од лиценца, за секое возило поединечно, на сметка на Буџет на Општина Маврово и Ростуше, ж.с 100000000063095 пр.шифра 722515-00
 3. Копија од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници
 4. Копија од решението за упис во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници (се прибавува по службена должност)
 5. Копии од М1/ М2 образец за вработените возачи (се прибавува по службена должност)
 6. Информација за кривична судска одлука (се прибавува по службена должност)
 7. Потврда за прекршочна санкција (се прибавува по службена должност)
 8. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (копија од сообраќајна дозвола од такси возилото во сопственост на превозникот на ДОЕЛ и на ТП на име на фирма или на лизинг)
 9. Доказ дека во возилото со кое се врши авто такси превоз е вграден фискален апарат (се прибавува по службена должност)
 10. Доказ дека во возилото има исправен, пломбиран и баждарен таксиметар
 11. Список на таски возила и возачи (Образец 1 и 2)
 12. Доказ дека на возилото и на бочните страни со кое се врши превозот на патници мора да биде истакнат називот „TAXI“
 13. Копија од сертификат за авто такси возач
 14. Копија од потврда за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните возила за превоз на патници издадена од станица за технички преглед на моторни возила, за секое возило поединечно

Административна такса

Износ: 600 денари за извод од лиценца за секое возило поединечно

Надоместок за направени трошоци за извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници, за секое возило поединечно,

Сметка на буџетски корисник

Уплатна сметка 840-144-03182

Приходна шифра: 722515-00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: Извод од лиценца

Други надоместоци

Надоместок за користење на такси стојалишта

Износ:  2400 денари

Сметка на буџетски корисник

Уплатна сметка 840-144-03182

Приходна шифра:  71713600

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

 Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за нормативно правни работи.

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината  www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за користење на музика во јавни локали

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за користење на музика во јавни локали

Потребни документи

1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за користење на музика во јавни локали

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува  Решение

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за  данок на имот – Службен весник на РМ 61/04….23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси (Службен весник на РМ бр. 61/04….192/15) и тарифа 5 од Одлука  за комунални такси на Советот на Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник бр.6/2008)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за користење на плоштади и друг простор во градот и други населени места со цел за изложување на предмети, приредување изложби и забавни приредби за вршење дејност

Потребни документи

1.Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за користење на јавни површини

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на Општината, Општински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за нормативно правни работи

Се изготвува Решение за користење на јавни површини

Рок на реализација

Веднаш или во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во Барањето и тоа:

 • Лично подигање од  ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот  може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за  данок на имот – Службен весник на РМ 61/04….23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси, член 20 (Службен весник на РМ бр.61/04,…23/2016) и тарифа 7 од Одлука за утврдување на висината на комунални такси од Општина Маврово и Ростуше ( Службен гласник на Општина Крива Паланка бр. 6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Постапка за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување

Вид – Име на услугата

Постапка за ослободување од плаќање на комунална такса за јавно осветлување

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи -готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува  (во барањето да се наведе образложение за причините зошто се бара ослободувањето)
 2. Фотокопие од последна платена сметка за потрошена електрична енергија
 3. Фотокопие од лична карта
 4. Уплатница за административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари.

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 144 03182

Приходна шифра: 72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: барање

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за нормативно правни работи

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето ќе биде изготвен одговор на барањето и доколку барањето е оправдано  ќе биде проследено до Советот на општината на одлучување. По донесување на позитивна Одлука од страна на Советот на општината, истата се проследува за извршување до надлежна служба на ЕВН-Македонија.

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето:

 • лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по  пошта – со достава на адреса на барателот

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за комунални такси  (Службен весник на РМ, бр.61/04 и измени 64/05, 92/07, 123/12,  154/15,192/15, 23/16)

Забелешка

Прием и постапување по различни барања и поднесоци

Вид – Име на услугата

Прием и постапување по различни барања и поднесоци

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи – готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари.

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 144 03182

Приходна шифра: 72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: административна такса

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за нормативно правни работи

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето ќе биде изготвен одговор на барањето во кој (доколку е одобрено) ќе биде наведен и начинот и рокот за постапување по барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето:

 • лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по  пошта – со достава на адреса на барателот

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Во зависност од видот на бараната услуга

Забелешка

Пристап до информации од јавен карактер

Вид – Име на услугата

Пристап до информации од јавен карактер

Потребни документи

1. Барање  за пристап до информации од јавен карактер до Општина Маврово и Ростуше -готов образец во ОЦУ и на веб страницата / www.mavrovoirostuse.gov.mk

/sloboden-pristap-do-informacii– кој граѓанинот/клиент го пополнува.

(Барањето може да биде упатено усно, писмено и по електронски пат)

Административна такса

Пристапот до информациите од јавен карактер е бесплатен

Прием на барањето

1. Усно барање, барателот го поднесува лично на службените лица за посредување со информации од јавен карактер;
2. Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)
3. Писмено барање по електронски пат се поднесува на електронските адреси:

www.mavrovoirostuse.gov.mk

Единственo барањата примени по електронски пат на претходно наведените елекронски адреси на службените лица ќе бидат предмет на процедура согласно член 15 став 2 од Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер.

Место на реализација

Службено лице за посредување при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер

Рок на реализација

Веднаш, а најдоцна во рок од 20 дена од денот на прием на барањето (член 21  од Законот за слободен пристап до информации).  Согласно член 22 став 1 од  Законот за слободен пристап до информации, може да се продолжи рокот, но најмногу до 30 дена од денот на приемот на барањето.

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:
а) по пошта
б) телефон
в) факс
г) е-маил или
д) друго

Потребни барања

Рок на жалба

Барателот на информацијата има право да поднесе жалба до Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер против решението со кое имателот на информацијата го одбил или отфрлил барањето, согласно со член 27 став 1 од Законот за слободен пристап до информаци, во рок од 15 дена од денот на прием на Решението.

Законски основ

Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/ 2019)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината

www.mavrovoirostuse.gov.mk

Продолжување на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Вид – Име на услугата

Продолжување на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за нормативно правни работи -готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот го пополнува
 2. Уплатница –150 денари за направени трошоци за лиценца и извод од лиценца, за секое возило поединечно, на сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше, ж.см.10000000003095 , пр.шифра 72593900
 3. Уплатница за платена административна такса во износ од 3.000 денари за лиценца и 600 денари за извод од лиценца за секое возило поединечно, на сметка на Буџетот на Општина Маврово и Ростуше, ж.с.10000000003095                 пр.шифра 725939
 4. Уплатница – 2400 денари за платен надоместок за користење на авто-такси стојалиште за тековната година, уплатна сметка 840 144 03322 пр.шифра 71713600, за секое возило поединечно
 5. Копија од решението за упис во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници (се прибавува по службена должност)
 6. Потврда од надлежниот суд дека не е во сила правосилна судска одлука за кривично дело против имотот, стопанство или безбедност во јавниот сообраќај, и правосилна судска пресуда за други казниви дела со затворска казна подолга од една година, за правното лице и одговорното лице во правното лице односно физичко лице кое сака да извршува превоз во патниот сообраќај (се прибавува по службена должност)
 7. Копија од сертификатот за професионална компетентност за управителот на фирмата, односно овластено лице во редовен работен однос, освен за трговец поединец кој врши авто такси превоз со едно возило
 8. Копии од М1/ М2 образец за вработените возачи (се прибавува по службена должност)
 9. Потврда од УЈП за платени придонеси (се прибавува по службена должност)
 10. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење на авто такси превоз на патници (копија од сообраќајна дозвола од такси возилото во сопственост на превозникот на ДОЕЛ и на ТП на име на фирма или на лизинг)
 11. Доказ дека во возилото со кое се врши авто такси превоз е вграден фискален апарат
 12. Доказ дека во возилото има исправен, пломбиран и баждарен таксиметар
 13. Список на таски возила и возачи (Образец 1 и 2)
 14. Копија од сертификат за авто такси возач
 15. Доказ дека на возилото и на бочните страни со кое се врши превозот на патници мора да биде истакнат називот „TAXI“
 16. Копија од потврда за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните возила за превоз на патници издадена од станица за технички преглед на моторни возила, за секое возило поединечно.

Административна такса

Административна такса,
Износ: 3000 денари
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 144 03182
Приходна шифра: 722315 00
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше
Банка на примач: НБРМ
Цел: издавање на лиценца за вршење на авто такси превоз на патници

Други надоместоци

Надоместок за користење на такси стојалишта
Износ: 2400 денари
Сметка на буџетски корисник 840 144 03182
Приходна шифра: 72231500
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше
Банка на примач: НБРМ

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за нормативно правни работи

Рок на реализација

Во рок од  15 дена од денот на приемот на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • лично подигање од  ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

8 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината  www.mavrovoirostuse.gov.mk

                          Одделение за финансиски прашања

 Враќање на погрешно уплатени средства

Вид – Име на услугата

Враќање на погрешно уплатени средства

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Уплатница

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше Банка на примач: НБРМ

Цел: Повраток на погрешно уплатени средства

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашња

 1. Се разгледува барањето
 2. Се изготвува Решение за враќање на погрешно уплатените средства
 3. Се прави налог за враќање на средствата на барателот

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05….171/12) и Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи  (Служнен весник на РМ бр.114/09…. 27/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општина Маврово и Ростуше www.opstinamavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ – ПН)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за купопродажба ( оригинал) или пресуда
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 02400

Приходна шифра:  713311-00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на промет на недвижности

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделението за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител за проценка на недвижен имот
 2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот
 3. Се враќа предметот до Одделението за финансиски прашања
 4. Се изготвува Решение за данок на промет на недвижности од службеното лице

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може са  се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението

(Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за данок на имот, член 21 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016), Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Пријавата може да се симне  и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за купопродажба (копија)
 4. Договор за подарок (копија)
 5. Лична карта  (на увид)
 6. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на имот

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

1. Даночната пријава се доствува до проценител за утврдување вредноста на имотот

2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на  имотот

3. Се враќа предметот во Одделението за финнсиски прашања

4. Службеното лице врз основа на утврдента вредност на имотот изготвува Решение за данок на имот

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за Данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за даноци на имот (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за подарок или Решение за наследство (оригинал)
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на подарок и наследство

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител
 2. Проценителот утврдува пазрна вредност на недвижноста
 3. Се враќа предметот во Одделението за финансиски прашања
 4. Службеното лице врз основа на проценетата вредност изготвува Решение за дaнок на наследство и подарок

Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон  за даноци на имот, член 13 (Службен весник на РМ бр.61/2004…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности на Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Даночната пријава може да се симне и од веб старната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

 

Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на граѓанин/клиент

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на граѓанин/клиент

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Решение за регистрирање на фирма или друг деловен субјект издадено од Централен регистар на РСМ
 3. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: Решение  за комунална такса

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува  Решение за комунална такса

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор со поднесување тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси, член 9 став 1  (Службен весник на РМ бр.61/04..23/2016) и тарифа 1 од Одлука за утврдување на висината на комунални такси од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.6/12)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Уверение за платени даноци и такси

Вид – Име на услугата

Издавање на Уверение за платени даноци и такси

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Лична карта на увид
 3. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 100 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Уверение за платени даноци и такси

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува Уверение за платени даноци

Рок на реализација

Веднаш или во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за данок на имот, член 35 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.opstinamavrovoirostuse.gov.mk

  Одделение за урбанизам, комунални дејности, локален           економски развој и заштита на животната средина

Заверка на норматив на угостителски објект

Вид – Име на услугата

Заверка на норматив на угостителски објект

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски пршања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Уплатница
 3. Мени

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше Банка на примач: НБРМ

Цел: заверка  на норматив

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градончалникот може да се поведе упрвен спор до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52  од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за угостителска дејност (Службен весник на РМ бр. 62/04 и 89/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општинатаwww.mavrovoirostuse.gov.mk

Заверка на нормативи за храна и пијалоци во угостителски објекти

Вид – Име на услугата

Заверка на нормативи за храна и пијалоци во угостителски објект

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски пршања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Уплатница
 3. Мени

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше Банка на примач: НБРМ

Цел: заверка  на нормативи за храна и пијалоци

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Рок на реализација

Во рок од 15 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градончалникот може да се поведе упрвен спор до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52  од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за угостителска дејност (Службен весник на РМ бр. 62/04 и 89/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општинатаwww.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавaње на одобрение за aдаптација на објект (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавaње на одобрение за aдаптација на објект (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната среина и ЛЕР (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на 4 www.mavrovoirostuse.gov.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 3. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 5. Полномошно за подносител

Административна такса

Административна такса Тарифен број 89

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-1550  II-кат-850

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за адаптација

Прием на барањето

Eлектронски се поднесува во е-дозволи на Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната среина и ЛЕР (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на 4 www.mavrovoirostuse.gov.mk)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната среина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Решението

Законски основ

Закон за градење член 97

Забелешка

Дополнување на услугата: 10 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавaње на одобрение за надградба на објект (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавaње на одобрение за надградба на објект (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Одобрен Идеен проект
 2. Административна такса за барање
 3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 5. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 6. Ревизија на основен проект
 7. Позитивно мислење за механичка отпорност од ИЗИИС-Скопје
 8. Изјава од проектант дека објектот е веродостојно прикажан
 9. Полномошно за подносител

Административна такса

Административна такса Тарифен број 87

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за надградба

Прием на барањето

Електронски кое се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животна средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 59

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавaње на одобрение за пренамена на објект (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавaње на одобрение за пренамена на објект (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам,  комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР ( барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Извод од ДУП од Општина (не постар од 6 месеци)
 3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 5. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 6. Ревизија на основен проект
 7. Полномошно за подносител

Административна такса

Административна такса Тарифен број 89

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-1550  II-кат-850

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за пренамена

Прием на барањето

Електронски се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности,заштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од 5 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Решението

Законски основ

Закон за градење член 97

Забелешка

Дополнување на услугата: 10 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавaње на одобрение за реконструкција на објект (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавaње на одобрение за реконструкција на објект (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР (барањето е електронски кое се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 3. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 5. Ревизија на основен проект
 6. Полномошно за подносител

Административна такса

Административна такса Тарифен број 89

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за реконструкција

Прием на барањето

Електронски кое се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Решението

Законски основ

Законот за градење,  член 97

Забелешка

Дополнување на услугата: 10 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавање на Решение за прекоп на јавна површина за изградба на подземна инфраструктура (водоводни, канализациони, електро и други подземни инсталации)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за прекоп на јавна површина за изградба на подземна инфраструктура (водоводни, канализациони, електро и други подземни инсталации)

Потребни документи

1.Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам,комунални дејности,заштита на животната средина и ЛЕР – готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/правното лице го пополнува

2. Уплатница за административна такса

3. Техничка документација

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари.

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 144 03182

Приходна шифра: 722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: административна такса

Прием на барањето

Општински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам,комунални дејности,заштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од 5 дена од денот на приемот на Барањето ќе биде изготвен одговор на барањето и доколку е комплетно ќе биде  изготвена пресметка за износот кој треба да се уплати како гаранција дека барателот ќе ги доведе прекопаните површини во првобитна состојба, а кој потоа ќе биде вратен.

По извршената уплата ќе биде веднаш издадено Решение за прекоп, во кое ќе биде определен рокот за извршување на работите и за враќање на површините во првобитната состојба.

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето:

 • лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на услугата
 • по  пошта -со достава на адреса на барателот

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Одлука на Совет на Општина Маврово и Ростуше за утврдување на постапка за прекоп на јавни површини и начин на доведување на јавните површини во првобитна состојба

Забелешка

Издавање на извод од урбанистички план

Вид – Име на услугата

Издавање на извод од урбанистички план

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР

– Барањето е електронски кое се поднесува во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или
– хартиено, готов образец во ОЦУ (Општински центар за услуги) –кој граѓанинот/клиент  го пополнува

 1. Копие од катастарски план (оригинал)
 2. Имотен лист
 3. Уплатница-Административна такса

Административна такса

Административна такса, Тарифен број 80

Износ: за објекти до 500 м2 – 550 денари

за објекти над 500 м2 – 800 денари,

за бензински пумпи 2250 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на извод од урбанистички план

Прием на барањето

во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, сообраќај и заштита на животна средина

Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на прием на барањето

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk   или на начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

-лично подигање од ОЦУ од страна на подносител-бартел на услугата

-по ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за урбанистичко планирање член 57 ( Службен весник на Р.С.М. бр.32/20)

Забелешка

Барање на е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk или Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.opstinamavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на одобрение за градба (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавање на одобрение за градба (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности,  заштита на животната средина и ЛЕР ( барањето е електронски и  се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Извод од ДУП од Општина (не постар од 6 месеци)
 3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 5. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 6. Ревизија на основен проект
 7. Позитивно мислење за механичка отпорност од ИЗИИС-Скопје
 8. Позитивно мислење за минимални барања за енергетска ефикасност
 9. Полномошно за подносител
 10. Геодетски елаборат

Административна такса

Административна такса Тарифен број 88

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-3550  II-кат-1550

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за градба

Прием на барањето

Електронски се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности,заштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на комплетирање на предметот

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 59

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавање на одобрение за доградба (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавање на одобрение за доградба (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам,  комунални дејности,заштита на животната средина и ЛЕР (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Извод од ДУП од Општина (не постар од 6 месеци)
 3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Копие од катастарски план од АКН (не постар од 6 месеци)
 5. Основен проект во pdf и dwg со потребни фази (архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 6. Ревизија на основен проект
 7. Позитивно мислење за механичка отпорност од ИЗИИС-Скопје
 8. Позитивно мислење за минимални барања за енергетска ефикасност
 9. Полномошно за подносител
 10. Геодетски елаборат

Административна такса

Административна такса Тарифен број 87

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за доградба

Прием на барањето

Електронски кое се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности,аштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на комплетирање на предметот

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 59

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Издавање на одобрение за измени во тек на градење (е-услуга)

Вид – Име на услугата

Издавање на одобрение за измени во тек на градење (е-услуга)

Потребни документи

Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР (барањето е електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk)

 1. Административна такса за барање
 2. Правосилно одобрение
 3. Имотен лист за објект од АКН (не постар од 6 месеци)
 4. Претходно одобрен Основен проект
 5. Дополнување на Основен проект-Анекс во pdf и dwg со потребни фази(архитектура, статика, електрика, водовод и канализација)
 6. Ревизија на основен проект
 7. Полномошно за подносител

Административна такса

Административна такса Тарифен број 92

Износ:  според категоризација на  објекти:

I-kaт-2550  II-кат-1050

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  72231500

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРСМ

Цел:  издавање на Одобрение за измени во тек на градење

Прием на барањето

Електронски и се поднесува во е-дозволи на www.gradezna-dozvola.mk

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

Во рок од  5 дена од денот на комплетирање на предметот

Начин на доставување на услугата / документот

Во е-дозволи на  www.gradezna-dozvola.mk и лично до подностелот на барањето-инвеститор

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од приемот на Одобрението

Законски основ

Законот за градење, член 69 (доколку не се влијае на исполнување на кое било основно барање за гардбата и не се менува усогласеноста на градбата со параметрите од урбанистички план)

Забелешка

Дополнување на услугата: 15 дена од приемот на Заклучок за прекин на постапката

Одобрување на елаборат за заштита на животната средина

Вид – Име на услугата

Одобрување на елаборат за заштита на животната средина

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за урбанизам, комунални дејности, заштита на животнатата средина и ЛЕР  – готов образец во ОЦУ и  web на Општина Маврово и Ростуше, согласно Правилникот за формата и содржината на елаборатот за заштита на животната средина согласно со видовите на дејностите или активностите за кои се изработува елаборат, како и согласно со вршителите на дејноста и обемот на дејностите или активностите кои ги вршат правните и физичките лица, постапката за нивно одобрување, како и начинот на водење на регистарот за одобрени елаборати („Сл. Весник на РМ“ бр. 44/13 и 111/14);
 2. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ:  650 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: Трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака:  Административна такса

Прием на барањето

Општински  центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за урбанизам, комуналн и дејности,заштита на животната средина и ЛЕР

Рок на реализација

15 дена од денот на прием на елаборатот

Начин на доставување на услугата / документот

 • Лично подигање од  ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • Доставна служба на Општина Маврово и Ростуше
 • ПТТ

Потребни барања

Рок на жалба

15 дена од денот на приемот на решението

Законски основ

Закон за животна средина („ Сл. Весник на РМ“  бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187,13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 99/18)

Забелешка

Одделение за финансиски прашања

 Враќање на погрешно уплатени средства

Вид – Име на услугата

Враќање на погрешно уплатени средства

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Уплатница

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше Банка на примач: НБРМ

Цел: Повраток на погрешно уплатени средства

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашња

 1. Се разгледува барањето
 2. Се изготвува Решение за враќање на погрешно уплатените средства
 3. Се прави налог за враќање на средствата на барателот

Рок на реализација

Веднаш или во рок од 10 дена од приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за буџетите (Службен весник на РМ бр. 64/05….171/12) и Упатство за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи  (Служнен весник на РМ бр.114/09…. 27/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општина Маврово и Ростуше www.opstinamavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за утврден данок на промет на недвижност (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ – ПН)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за купопродажба ( оригинал) или пресуда
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 02400

Приходна шифра:  713311-00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на промет на недвижности

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделението за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител за проценка на недвижен имот
 2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот
 3. Се враќа предметот до Одделението за финансиски прашања
 4. Се изготвува Решение за данок на промет на недвижности од службеното лице

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може са  се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението

(Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за данок на имот, член 21 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016), Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Пријавата може да се симне  и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за данок на имот (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за купопродажба (копија)
 4. Договор за подарок (копија)
 5. Лична карта  (на увид)
 6. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на имот

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

1. Даночната пријава се доствува до проценител за утврдување вредноста на имотот

2. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на  имотот

3. Се враќа предметот во Одделението за финнсиски прашања

4. Службеното лице врз основа на утврдента вредност на имотот изготвува Решение за данок на имот

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за Данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за даноци на имот (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за данок на подарок и наследство (по барање на граѓанин/клиент)

Потребни документи

 1. Даночна пријава (образец ДИ)
 2. Имотен лист (фотокопија и оригинал на увид)
 3. Договор за подарок или Решение за наследство (оригинал)
 4. Лична карта  (на увид)
 5. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 300 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Решение за данок на подарок и наследство

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги (ОЦУ)

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања, проценител

 1. Се доставува Барањето до проценител
 2. Проценителот утврдува пазрна вредност на недвижноста
 3. Се враќа предметот во Одделението за финансиски прашања
 4. Службеното лице врз основа на проценетата вредност изготвува Решение за дaнок на наследство и подарок

Рок на реализација

Во рок од 10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон  за даноци на имот, член 13 (Службен весник на РМ бр.61/2004…23/2016) и Одлука за утврдување на висината на стапката на данок на промет на недвижности на Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Маврово и Ростуше бр.6/08)

Забелешка

Даночната пријава може да се симне и од веб старната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

 

Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на граѓанин/клиент

Вид – Име на услугата

Издавање на Решение за комунална такса (фирмарина) по барање на граѓанин/клиент

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Решение за регистрирање на фирма или друг деловен субјект издадено од Централен регистар на РСМ
 3. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 50 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел: Решение  за комунална такса

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува  Решение за комунална такса

Рок на реализација

Во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор со поднесување тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

Законски основ

Закон за комунални такси, член 9 став 1  (Службен весник на РМ бр.61/04..23/2016) и тарифа 1 од Одлука за утврдување на висината на комунални такси од Општина Маврово и Ростуше (Службен гласник на Општина Крива Паланка бр.6/12)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.mavrovoirostuse.gov.mk

Издавање на Уверение за платени даноци и такси

Вид – Име на услугата

Издавање на Уверение за платени даноци и такси

Потребни документи

 1. Барање до Општина Маврово и Ростуше, Одделение за финансиски прашања-готов образец во ОЦУ – кој граѓанинот/клиент го пополнува
 2. Лична карта на увид
 3. Уплатница

Административна такса

Административна такса

Износ: 100 денари

Сметка:  100000000063095

Уплатна сметка:  840 144 03182

Приходна шифра:  722315 00

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Маврово и Ростуше

Банка на примач: НБРМ

Цел:  Уверение за платени даноци и такси

Прием на барањето

Писмено барање се поднесува лично или по пошта во архивата на општината, Oпштински центар за услуги

Место на реализација

Одделение за финансиски прашања

Се изготвува Уверение за платени даноци

Рок на реализација

Веднаш или во рок од  10 дена од денот на приемот на Барањето

Начин на доставување на услугата / документот

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:

 • Лично подигање од  архивата- ОЦУ  од страна на подносителот – барателот на услугата
 • По ПТТ пошта

Потребни барања

Рок на жалба

Законски основ

Закон за данок на имот, член 35 (Службен весник на РМ бр.61/04…23/2016)

Забелешка

Образецот/ барањето може да се симне  и од web страната на Општината www.opstinamavrovoirostuse.gov.mk