Select Page

Извештаи

Извештаи

Одржана 25’та седница на советот на општината

Во општинската сала за состаноци, Советот на Општината ја оддржа својата 25″та седница на која седница присуствуваа сите Советници, Градоначалникот, директорите на Општинските училиштата и ЈКП-Маврово. На седницата меѓу другото се даде образложение и се разви плодна дискусија околу завршните сметки на Општината, СОУ, ЈКП-Маврово, Основните Училишта кои гравитираат во Нашата Општина. како и се даде образложение на финансискиот план на ЈКП-Маврово за 2015 година. Советот на Општината со кој претседаваше Претседателот на Совет, Неџат Исмаили на оваа седница ги усвои следните завршни сметки како и ги донесе следните одлуки: 1. Усвоени завршни сметки за 2014 година на четирите општински О.Училишта ОУ„Блаже Конески“ Скудриње; ОУ „Ѓорѓи Пулесли“-Ростуше; ОУ „Јосип Броз Тито“-Жировница; ОУ „Денче Дејаноски“-Маврови Анови. 2. Усвоена завршна сметка за 2014 година на СОУ „Маврово-Ростуша“ – Ростуше. 3. Усвоен годишниот извештај за остварени приходи и расходи на ЈПКД „МАВРОВО“ од Маврови Анови за 2014 година. 4. Усвоена завршната сметка...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking