Select Page

Известување

Известување

Промоција на книгата “Реканската каза во османлиските архивски документи од XIX и почетокот на XX век”

На ден 19.09.2023 година (вторник) во 12 часот во Домот на културата во Ростуше ќе се одржи промоција на книгата Реканската каза во османлиските архивски документи од XIX и почетокот на XX век” од авторот д-р Армен Жарноски, асистент - истражувач во Јавната научна установа - Институт за национална историја - Скопје, Одделение за историјата на Македонија за време на османско - турското владеење. Промотори на книгата ќе бидат Академик д-р Драги Ѓоргиев, Проф. д-р. Билјана Ристовска-Јосифовска и Проф. д-р. Хасан Џило. Ве покануваме да присуствувате на промоцијата на оваа...

Одлука

Одлука за вршење избор на кандидат по јавен оглас за вработување OdlukaDownload...

Јавен Повик

Јавен Повик до евидентирани невработени лица за вклучување во програмата Општинско - Корисна Работа....

Потпишан Договор

Денес беше потпишан Договор за воспоставување на Заедничко административно одделение за управување со води и ризици од поплави, од страна на градоначалниците на општините во Полошкиот плански регион. Со овој договор се уредува интегрирано управување со подрачјата на речниот слив на река Вардар и Црнодримскиотречен слив опфаќајќи го само подсливот на река Радика и опфаќа формулирање активности и мерки за заштита и одбрана од поплави, заштита од ерозија ипорои, одбрана ‭ ‬од замрзнување на ‭ ‬површинските водни тела, како и ‭ ‬отстранување напоследиците од таквите штетни дејства на водите во општините од Полошкиот плански регион. Активноста се реализираше во рамки на проект, финансиски и технички поддржан од швајцарската влада и спроведуван од УНДП во соработка со МЖСПП и други национални...

Исплата на еднократна финансиска помош на студентите од општина Маврово и Ростуше

Општина Маврово и Ростуше изврши исплата на еднократната финансиска помош за студентите во износ од 6.000 денари.Врз основа на јавниот повик за доделување на еднократен финансиски надомест на студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високо образовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година комисија составена од општината изврши преглед на пристигнатите барања и на сите студенти кои ги исполнуваа условите според јавниот повик изготви решенија и се изврши нивна исплата. Вкупно беа одобрени дваесет и девет барања и беа реализирани исто толку исплати. Ова е еден скромен допринос од страна на општината и ова е втора година како се помагаат студентите од нашата...

Јавен Повик

За доделување на еднократен финансиски надомест на редовни и вонредни студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните универзитети и високо образовни установи во Република Северна Македонија за студиската 2022/2023 година. Јавен-повик-за-студентиDownload...

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОВИ ВО ВРСКА СО ПРЕТХОДНО ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ ВО ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ – с. Леуново, Маврово и Ростуше.

Од страна на правниот субјект ДТТУ РАДИКА РЕЗОРТ ДООЕЛ - с. Леуново, врз основа на претходно издадено Решение со бр. ИП1 11-1/23 од 20.01.2023 година во кое субјектот на надзор се ЗАДОЛЖУВА во определен рок да ги отстрани констатираните неправилности утврдени со Записник за констатација, испратено е барање насловено како „Барање за продолжување на рокови“, примено во Локалната самоуправа на 30.01.2023 година, архивирано под број 10-55/1, со образложение на причините односно поради неповолните временски услови и врнежи од снег, се бара продолжување на роковите со цел да се постапи соодветно по издаденото Решение.Од страна на Овластениот инспектор за животна средина, барањето е прифатено и согласно Член 203 став (6) од Законот за животна средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2005; 81/2005; 24/2007; 159/2008; 83/2009; 48/2010; 124/2010; 51/2011; 123/2012; 93/2013; 187/2013; 42/2014; 44/2015; 129/2015; 192/2015; 39/2016 и 99/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 89/2022), издадено е...

ПОВИК ДО СИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА ВО ДИЈАСПОРАТА ВО КОИ ЧЛЕНУВААТ ИСЕЛЕНИЦИ СО ПОТЕКЛО ОД ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Почитувани,Неодамна Општина Маврово и Ростуше и Владата на Република Северна Македонија потпишаа Договор за соработка во областа на Дијаспората, со кој е предвидено отворање на канцеларија за соработка со Дијаспората “ЦЕНТАР ЗА ДИЈАСПОРА”, кој ќе има функција да ги информира и помага нашите луѓе од дијаспората за сите нивни права и обврски за време на престојот во матичната земја, да придонесе за создавање база на податоци за сите здруженија активни во дијаспората, со акцент на економската и научната дијаспора, да потикнува соработка на локални организации со организации од дијаспората за заеднички проекти и друго.Ги повикуваме сите активни здруженија од дијаспората, до Општина Маврово и Ростуше да достават податоци за сопствената организација кои ќе бидат потребни за креирање База на податоци за здруженијата на нашинците од целиот свет.Сите информации, прашања и предлози да се проследат до лицето Илбер Имероски, Советник за меѓународна соработка во Општина Маврово и Ростуше кој воедно...

Информации од Јавен Карактер

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

4-ти Мај 2023

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking