Од осмата седница на советот на Општина Маврово и Ростуше

Датум на одржување :  26.04.2022 година во 11.00 часот.

Место на одржување – Сала за состаноци .

Присутни : Теута Мирто Претседател на советот на Општина Маврово и Ростуше , Фуат Асани, Ахмет  Ахмети , Кебир Билали, Анеса Јонузоска Мавмути , Александра Матеска  Елдина Сакири, Ристе Попоски, Ќенан Елези, Шенол Рамадани.

Оправдано отсутен :  Сеадин Сејдију.

Гости на седницата : Повереник на Општина Маврово и Ростуше Медат Куртовски,

Советник за буџетска кординација Суада Мавмути , Советникот за управување со кризи Фадил Шабани, Советник за образование Емир Емрулаи и Секретар на Општина Маврово и Ростуше Осман Сејдиу.    

Со седницата председаваше Претседателот на советот на Општина Маврово и Ростуше Теута Мирто.