Здрава и чиста вода за пиење на сите граѓани на општина Маврово и Ростуша како еден од проектите на градоначалникот  г-дин Мукрем Мехмеди, оствари работна средба со претставници од  невладината и непрофитна организација  Хабитат Македонија се со цел со меѓусебно партнерство успешно да се дореализираат  веке започнатите активности околу изградба и санација на неколку водоводи од населени места во нашата општина кои беа одпочнати од страна на општината.. Градоначалникот г-дин Мукрем Мехмеди заедно со претставниците од Хабитат Македонија посетија неколку населени места каде што се одвиваат активности за што  побрза реализација на започнатите проекти.   Хабитат Македонија преку новиот пилот проект за водоснабдување и санитација заедно со општината ќе работаат на проекти со цел да се подобрат условите за домување преку обезбедување здрава вода за пиење.

kamen tem zir

kamen temelnik zirovnica