Експерти, Претставници од ЕЛЕМ, Претставници од Министерство за Животна Средина и Просторно Планирање, Општината, Националниот Парк и Претставници од други релевантни институции ќе вршат презентација на Хидроенергетскиот Проект Луково Поле, на целата дукументација со која располага до овој момент ЕЛЕМ и МЖСПП низ повеќе населени места во нашата општина. 
На оваа презентација ќе имаат можност сите наши граѓани да постават свои прашања во врска со Проектот Луково Поле.

18.02.2014 година (Вторник)

16:00 часот во Домот на Култура во Ростуша.
17:30 часот во Основното училиште во Велебрдо.
19:00 часот во Основното Училиште во Требиште.

19.02.2014 година (Среда) 

16:00 часот во Основното училиште во Жировница.
17:30 часот во Основното училиште во Скудриње.

image