Успешно завршена акцијата за обновување на документи за корисниците на социјална парична помош за граѓаните на Општина Маврово и Ростуша која по барање на градонашалникот, Мехмеди се спроведе на територијата на Општината, со цел нашите граѓани брзо и ефикасно да ги достават документите со што не патувајќи до Гостивар околу педесеттина километри заштедија и време и финансиски срества.

Екипа од центарот за социјални работи од Гостивар цела работна недела вршеше прием на доsocijalni rabotiкументи во населените места Скудриње, Жировница и Ростуше.