Select Page

Детални урбанистички планови

Детални урбанистички планови

УП за инфраструктура за намена Е 1.8-инфраструктури за пренос на ел.енергија, нови 10(20)/0.4 кВ кабелски изводи и сн врска лоцирана на КП бр. 2011/1 и др.КО Маврово и КО Маврово вгр.,во с.Маврово,општина Маврово и Ростуше, со техн.бр. 0302-127/21 од ноември 2021г.

УП за инфраструктура за намена Е 1.8 (2)Download https://drive.google.com/file/d/1eD10bDipiHLBkx87bfWcZcrOD8kpk1tq/view

Фотографии од одржана Јавна презентација и Јавна расправа на ден 15.07.2013 год. во с. Тресонче, за Нацрт-Урбанистички план за с.Росоки

  - „Фотографии од одржана Јавна презентација и Јавна расправа на ден 15.07.2013 год. во с. Тресонче, за Нацрт-Урбанистички план за с.Тресонче“ и   - „Фотографии од одржана Јавна презентација и Јавна расправа на ден 15.07.2013 год. во с. Росоки, за Нацрт-Урбанистички план за...

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА

Пријави проблем, Закажи Средба, Прашај го градоначалникот.

Формулари

4-ти Мај 2022

Galichnik Wedding 2018

Cross-Border Biking