Градоначалникот на Општина Маврово и Ростуше, Медат Куртовски и Претставник од “Друштвото за Геодетски Услуги
Кат-стар про дооел Гостивар” потпишаа договор за извршување на услуги за изработка на геодетски елаборати за ажурирање на геодетски подлоги за изработка на урбанистички планови вреден 1 милион денари од кој 500 000 денари обезбедени се од Бирото за Регионален Развој додека 500 000 денари обезбедени се од буџетот на Општина Маврово и Ростуше.