Градежни работници од општина Маврово и Ростуше со механизација сопственост на општината и несебична помош од претседателот на месната заедница од село Жировница, деновиве работеа на реконструкција на селскиот пат кон месноста Голема планина на Дешат. Патот е целосно саниран и оспособен за теренски возила, со што се овозможува полесен пристап кон високите предели на планината Дешат. Како што е познато во оваа област до почетокот на есента е предвидено целосно да бидат изградени велосипедските патеки од проектот “Прекугранично возење велосипеди – повисоко ниво на авантуристички туризам во Маврово – Ростуше и Дибра

Construction workers from the Municipality of Mavrovo and Rostuse with mechanization owned by the Municipality and selfless help from the Presidemt of the local community from the village of Zirovnica, these days are working on the reconstruction of the village road to the locality Golema Planina on Deshat. The road is completely repaired and equipped for off-road vehicles, which provides easier access to the highlands of Mount Deshat. As it is known in this area, by the beginning of autumn it is planned to fully build the bicycle trails from the project “Cross-border biking – next level of adventure tourism in Mavrovo – Rostushe and Dibër”