ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2019 ГОДИНА НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ