ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2018 ГОДИНА

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ

Годишен План 2018