ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2017 ГОДИНА

НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУШЕ