Сабота, 02.10.2021. Втор ден од EO-MTBING обука за водичи, второ ниво. 

?

Темите на денешната обука: 
– Планирање и имплементација на велосипедскa тура (работа во групи) 
– Водење на тура 
– Комуникациски вештини 
– Мотивација на клиенти 
– Решавање на конфликти 
– Лидерски улоги 

?

Обуката се состоеше и од теренски активности: 
-Велосипедска тура 
-Поправка на патека 
-Решавање на проблеми 
-Ориентација 

✔️

Saturday, 02.10.2021. Second day of EO-MTBING training for local guides, level 2. 

?

Today’s training topics: 
– Planning and implementation of bike tour advanced (work in group) 
– Guide the tour 
– Communication skills 
– Motivation of clients 
– Conflict management 
– Leadership roles 

?

The training was consisted also of field activities: 
– Bike tour 
– Trailside repair 
– Problem solving 
– Orientation