Денес, во рамките на проектот ” Авантуристички туризам на повисоко ниво: Прекугранично возење велосипеди во Општина Маврово и Дибра” беше потпишан договор за изградба на канцеларија која ќе служи како инфоцентар за туристи.

Изведувач на градежните работи ќе биде фирмата ЕУРОЕДИЛ ХОЛДИНГ. Канцеларијата се наоѓа во центарот на Ростуше, во склоп на гимназијата.

Во инфоцентарот ќе биде вработено и обучувано едно лице кое е дел од општинската администрација.

Today in the frame of the “Cross-border biking Project: Next level of adventure tourism in Mavrovo-Rostuse and Dibra”  was signed a contract for creation of multifunctional visitor center for tourists.

The contractor is the company EUROEDIL HOLDING. The office is placed in the center of the village Rostushe in frame of the local high school.

In the infocenter will be placed and trained one person from the Municipal administration.