Совет на Општина Маврово и Ростуше

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ НА ОПШТИНАТА И ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА

МАНДАТ 2017-2021 ГОДИНА

ОПШТИНА 

МАВРОВО и РОСТУШЕ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Алил  Алили 078 380 758 alil.alili@yahoo.com
 

ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТ НА ОПШТИНА

СОВЕТНИК  МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Нуризија Мифтари 078 357 258 nurizijamiftari@hotmail.com
Фарија Илјази 078 357 241 farija1998@hotmail.com
Дракче Давидоски 078 357 253 davidoskidrakce@yahoo.com
Муслија Селмани 078 418 345 selmanimusli@gmail.com
Анеса Абдули Сејдиу anesaa180@gmail.com
Пајазит Мурати 070 325 268 pajazitmurati@yahoo.com
Есмир Билали 078 418 976 esmirbilali123@gmail.com
Џелал Абдиу 071 233 367 tanasm@gmail.com
Добре Антимоски 078 357 263 dobreantimoski@gmail.com
Насер Хоџа 078 357 249 naser.hodza@hotmail.com

 


Постојаните Комисии на Советот, во рамките на својот делокруг


Повремени Комисии на Советот на Општина Маврово и Ростуше


Работни Тела на Советот на Општина Мавровo и Ростуше


Преставници од Општината за Членови во Управни Одбори


Преставници на Општината за Членови на Училишни Одбори


Преставници од Општината во Матичните Служби при Склучување на Брак


 

Download mp3