Совет на Општина Маврово и Ростуше

РАБОТНИ ТЕЛА , КОМИСИИ И ЧЛЕНОВИ ВО УПРАВНИ ОДБОРИ ОД СОВЕТОТ НА ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША

 

 1. Комисија за односи меѓу заедниците, составена од следните членови

1. Икмет  Ејупи- за претседател

2. Милан Јанкоски    – член

3. Меџит Имери – член

4. Зинија Џемаили  – член

5. Митре Арсоски     – член

6.Виолета Анастасоска- член

7.Ајдин Ајдини- член

.

 1. Совет за заштита на потрошувачите, составен од следните членови

1. Медија Јахја- за претседател

2. Неџбедин Ајдини    – член

3. Фуат Черкези – член

4. Душко Динкоски  – член

5. Хамлет Јусуфоски     – член

6.Изеир Јахја- член

7.Митат Хоџа- член

8.Аднан Салиу-член

 

 1. Партиципативно тело од областа на урбанизмот, составено од следните

1. Рамиз Рамадани- за претседател

2. Бајрам Незироски    – член

3. Меџит Имери – член

4. Африм Ахмеди  – член

5. Илбер Салиу     – член

6.Тоше Дингоски- член

7.Рефик Сулоски- член

Согласно член 32 став1, 2, 3 и 4 од Законот за локална самоуправа како и во согласност со членовите 53, 54, 55, 56, 57 од Статутот на Општина Маврово и Ростуша Советот на општината на предлог на Комисија за вериофикација, мандатни прашања, избори и именувања ги формира следните постојани и повремени комисии во ќие формирање мора да води сметка за пропорционалната застапеност на партиите кои имаат советници во советот.

 

Постојани комисии на совет

 1. Комисија за статут и прописи

1. Алил Алили- за претседател

2. Рифат Селими    – член

           3. Благица Алексовска – член

           4. Садам Исмаили  – член

           5. Елсан Абази        – член

 

 1. Комисија за верификација, мандатни прашања, избори и именувања

1. Рамиз Рамадани- за претседател

2. Благица Алексовска    – член

3. Виолета Живковска    – член

4. Икмет Ејупи  – член

5. Христина Симеска     – член

 

 1. Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

1. Благица Алексовска- за претседател

2. Рамиз Рамадани    – член

3. Аница Жикоска       – член

4. Орце Инадески       – член

5. Мевмед Ибраими   – член

 

 1. Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната   средина

1. Виолета Живковска- за претседател

2. Агрон Салиу    – член

3. Рамиз Рамадани – член

4. Илија Јовановски  – член

5. Фикрија Ајдини      – член

 

 1. Комисија за општествени дејности

1. Благица Алексовска – за претседател

2. Рамиз Рамадани       – член

3. Ермина Мустафи      – член

4. Џелал Абдиу             – член

5. Гафур Кадриоски      – член

 1. Комисија за меѓународна соработка

1. Аница Жикоска – за претседател

2. Рифат Селими    – член

3. Неџбедин Исеини – член

4. Рамадан Мехмеди  – член

5. Зулфо Фејзули        – член

 

 1. Комисија за односи меѓу верските заедници

1. Кебир Билали – за претседател

2. Алил Алили     – член

3. Икмет Ејупи     – член

4. Вилета Живковска  – член

5. Бошко Билбиловски- член

Повремени комисии

 

 1. Комисија за месна самоуправа

1. Виолета Живковска- за претседател

2. Рамиз Рамадани    – член

3. Алил Алили – член

4. Вело Танески  – член

5. Мики Манојловски- член

 

 1. Комисија за туризам, занаетчиство и угостителство

1. Медија Јахја- за претседател

2. Аница Жикоска    – член

3. Илмија Идризоски – член

4. Кристијан Спасески  – член

5. Медија Ејупи- член

 

 1. Комисија за родова еднаквост на половите

1. Аница Жикоска- за претседател

2. Медија Јахја    – член

3. Жаклина Илкоска – член

4. Виолета Живковска  – член

5. Мевмед Џафери     – член

 

 1. Комисија за одбележување на празници, манифестации, доделување награди и    признанија

 

1. Илмија Даутоски – за претседател

2. Ермина Мустафи    – член

3. Сеад Асани – член

4. Икмет Ејупи  – член

5. Александар Симески     – член

 

 1. Комисија за земјоделство, шумарство и сточарство

1. Виолета Живковска- за претседател

2. Неџбедин Исеини    – член

 3. Агрон Зунуни – член

 4. Бошко Блажевски  – член

5. Даут Јашари     – член

 

 1. Лекарска комисија за заштита на правата на пациентите

 1. ______________________________________лекра

 2. ______________________________________лекар

 3. ______________________________________советник

 4. ______________________________________советник

 5. ______________________________________советник

 6. ______________________________________НВО

 7. ______________________________________НВО

 8. ______________________________________пациент

 9. ______________________________________пациент

 

 1. Совет за јавно здравје

1. Мевмед Џафери- за претседател

2. Соле Шотароски    – член

3. Тофил Танески – член

4. Имран Мифтари  – член

5. Вело Таанески     – член

6.Сеад Асани- член

7.Ќемал Велиу – член

 

Членови на  управни одбори, и училишни одбори и надзорни органи:

 

 • Член во управен одбор на ЈУНП  „Маврово“ – М.Анови

  1. Алим Билали

 • Член во надзорен одбор на ЈПКД „Маврово“ М.Анови

1.Аднан Фејзули 2.Осман Османи

 • Членови во Управен одбор на ЈПКД „Маврово“ од М.Анови

1.Љубе Спасоски,2.Вело Танески, 3.Меваип Емини

4. Мустафа Беќири.

 • Член во училишен одбор СОУ „Маврово-Ростуше“ -Ростуше

  1. Неџат Исмаили, 2.Ајбеан Ајдини 3. Мустафа Велију

 • Членови во училишен одбор на ОУ „Јосип Броз Тито“-Жировница

  1. Рафет Садулаи, 2.Мустафа Беќири

 • Членови во училишен одбор ОУ „Блаже Конески“-Скудриње

  1. Рамадан Далипи, 2.Фатмир Садику

 • Членови во училишен одбор во ОУ „Ѓорѓи Пулески“-Ростуше

  1. Кадрија Дано, 2.Самет Ајдини

 • Членови во училишен одбор во ОУ „Денче Дејаноски“-Маврови Анови

  1. Златко Михајлоски, 2.Добре Антимоски

 • Членови во управен одбор на ЈУ здравствен дом „Русе Бошкоски“-Ростуше

  1. ______________________, 2. ______________________

Локален совет за превенција

 1. Градоначалник на Општина Маврово и Ростуша

 2. Јавниот обвинител од Основното јавно обвинителство- Гостивар

 3. Командирот на ПС или инспектор за превенција- Јовановски Александар

 4. Претседателот на Совето на Општина Маврово и Ростуша

 5. Членови на советот (три).

 6. Преставници од министерство за образование, сообраќај, здравство, животна средина и култура.

 7. Пратеник во собрание од општината Дарко Димитриевски

 8. Советодавна група на граѓани (преставник)

 9. Началник на против пожарна единица -Гостивар

 10. Преставници од верски заеедници (свештеник,оџа итн.)

 11. Преставници од невладина организација

 12. Истражувачи и академци

 13. Преставници од граѓанското општество-експерти и

 14. Државни службеници

   

Download mp3