Администрација

БАЗА НА ПОДАТОЦИ ЗА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ НА ОПШТИНАТА И АДМИНИСТРАТИВНАТА КАНЦЕЛАРИЈА

ОПШТИНА

Маврово и Ростуше

ГРАДОНАЧАЛНИК МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Медат Куртовски 078357264 medat.kurtovski@gmail.com
 

АДМИНИСТРАТИВНА КАНЦЕЛАРИЈА НА ОПШТИНАТА

 

ВРАБОТЕНИ МОБИЛЕН ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА
Осман Сејдиу – СЕКРЕТАР на Општината 078 381 347 o.sejdiu.sku@gmail.com
Букурија Беќири – Раководител на одд за човечки ресурси 075 380 134 b.beciri10@gmail.com
Ајбеан Ајдини – Раководител на одд. За Нормативно – Правни работи и јавни дејности 076 423 229 ajbean.ajdini@gmail.com
Фикрет Ибраими – Советник за Односи со јавноста и меѓународна соработка 075 380 171 fikretibraimi@hotmail.com
Илбер Имероски – Соработник за Образование, Спорт и Култура 070 591 119 Ilber.imeroski@gmail.com
Чеде Силјаноски – Раководител на одд за Инспекциски надзор 075 380 135  
Садредин Елезоски – Советник, овластен градежен инспектор и инспектор за патишта 078 381 279 sadredin_sado@hotmail.com
Еџевит Ејупи – Комунален редар 078 381 254 edzevitojupu@gmail.com
Амел Исеини – Комунален редар 078 381 480  
Родеон Митрески – Комунален редар 078 381 479  
Дијана Трипуноска – (Самостоен референт) Градежен и даночен извршител 076 277 853 dijana.tripunovska@hotmail.com
Ќирко Џукоски – Раководител на одд за Урбанизам, Комунални дејности, ЛЕР и ЖС 075 380 139 kirkodzukovski@yahoo.com
Харис Ибраими – Советник за управување со градежно земјиште 075 377 571 haris_ibraimi@gmail.com
Елвира Ејупи – Советник за Локален Економски Развој 078 381 293 elviraejupi@gmail.com
Абдија Салиу – Советник за издавање одобренија за градба и изводи од урбанистички планови 078 381 284 abdijasaliu@gimail.com
Јусуф Селмани – Раководител на одд за финансиски прашања 078 381 297 jusuf.selmani@gmail.com
Мелиха Ќамилова – Соработник за утврдување и наплата на даноци на имот 078 381 265 meliha983@gmail.com
Шенол Имери – Советник за јавни набавки 078 381 287 shenol.imeri@gmail.com
Викторија Спасевска – (Самостоен референт) Административни работи 078 380 372  
Кабир Јакупоски – (Вработен преку АПВ) Раководител на одд за општи работи 078 271 451 kabir.jakuposki@gmail.com
Диди Џафери – (Самостоен референт) Заштита, спасување и управ. Со кризи 075 380 138 didi.rostuse@gmail.com
Улвија Беќири – (Самостоен референт) Архивар 078 381 172 ulve.bekiri@gmail.com
Џеват Зунуни – Одржувач на спортска сала 078 381 467  
Азизе Мирто – Хигеничарка 078 381 206  
Агрон Бастиу – Шофер 078 380 498  
Ресул Емини – Одрѓувач на спортска сала 078 380 498  
Енес Абдулаи – Хигеничар 078 381 462  
Димитрија Стојаноски – Шофер 078 380 835  
Цветко Антимоски – Електричар 075 380 154  
Реџеп Равмани – Електричар 075 380 149  
Ернес Ахмети – (Референт) Технички секретар на Градоначалникот 078 381 343 Ernes.ahmeti94@gmail.com
Фикрија Ајдини – Хигеничар 078 381 237 ajdinifikrija@gmail.com
Тефик Демоскки – Одржувач на Спортска сала 078 381 463  
Босилка Трипуновска – Хигеничарка 078 381 245  
Христина Симеска Поповска (АПВ) Правник во одд за Урбанизам, Комунални дејности , ЛЕР, и ЖС. 078 380 372 kika_simeska@hotmail.com
Рената Манасијевска – (АПВ) Урбанистичко планирање 078 231 566 renata.manasijevska@gmail.com
Дијана Давидовски – (АПВ) Евидентирање на приходи 078 220 551 dstojanoska@gmail.com
Суат Имери – (АПВ) Упатување на странки 078 708 652 suatimeriarsenal@gmail.com
Елсан Мирто – Шофер 070 832 704  

 

Download mp3