Културно наследство

Jun 30, 2013 by

ОПШТИНА МАВРОВО И РОСТУША

 

Oпштина Маврово и Ростуше се наоѓа во западниот дел на Македонија, погранична општина, на запад се граничи со Албанија, а на северозапад со Косово, зафаќа површина од 682 km2 и е една од трите територијално наголеми општини во нашата држава. Главна одлика на оваа општина е ридско-планинската структура на земјиштето, со 42 населени места – селски населби, со релативно мала населеност по км2. Релјефот, климата, местоположбата, културните и природните богатства ја прават општината вистинска туристичка атракција за поширокиот регион, а сето тоа е причина повеќе да биде посетувана како од домашни, така и од странски туристи. Позначајни туристички објекти кои се наоѓаат на територијата на оваа општина, а вредни да се споменат се: Мавровското езеро, реката Радика, водопадите Дуф, Бојков Кладенец, ледничко езеро Локув, планините Кораб, Бистра, Крчин и Дешат, пештерите Шаркова дупка, Алилица, Калина дупка и уште многу други непомалку значајни туристички атракции.

Седиштето на општината се наоѓа во с.Ростуше. Нејзината организациона поставеност се изразува преку три сектори и тоа: Сектор за урбанизам, комунални дејности, туризам, угостителство и заштита на животната средина; Сектор за финансирање, буџет и локален развој и за администрирање на приходи и Сектор за нормативно-правни, општи и адимистративни работи и за јавни дејности; со интенција за понатамошно зголемување на нивниот број со што би се опфатиле сите сфери на човековиот живот, а со тоа и би се задоволиле во целост правата на граѓаните во оваа општина.

 

ПРИРОДНИ БОГАТСТВА – Oпштината Маврово и Ростуше изобилува со природни богатства, почнувајќи од реки, планини, езера, пештери и низа други природни убавини. Еден од позначајните природни ресурси на овој крај е водата, која ја има во големи и задоволителни количини. Така хидрографијата во овој крај се одликува со богати води, меѓу кои најзначајна е реката Радика, која се простира по средината на националниот парк “Маврово“, а се одликува со бистра вода и е доста богата со риба, особено со пaстрмка, која е позната низ целата држава. Особен внимание заслужува и глацијалното езеро “Локув“ кое се наоѓа на прекрасната и живопсина планина Дешат на надморска височина од околу 1570 м. До ова езеро може да се стигне по обележани пешачки патеки и тоа преку две локации, едната локација води преку селото Битуше, додека другата локација преку селото Требиште. Не може да се зборува за природно наследство, а да не се спомне надалеку познатиот водопад “Дуф“ кој се наоѓа во близина на селото Ростуше и кој претставува вистиски туристички феномен, ремек дело на природата, а до кој може да се стигне по обележани пешачки патеки. Денес овој водопад е многу често посетуван од страна на туристи од различни возрасти, него го посетуваат како студенти, така и пензионери. Според тоа можеме да кажеме дека навистина вреди да се посети едно вакво природно богатсво, една конструкција на природата и нејзината моќ. Друга битна хидрографска одлика на оваа општина е Мавровското езеро, тоа е вештачко езеро кое се одликува со бистра и студена вода и кое претставува извор на електрична енергија. Посебно може да се ужива во благодетите на ова езеро, благодарејќи на развиениот

туристички потенцијал кој е распространет покрај самото езеро, а кој потенцијал се состои од низа на хотели, како во селото Маврово, така и во населбата Маврови Анови.

Покрај сето ова општината Маврово и Ростуше, се простира на планинско подрачје, каде што посебно внимание треба да им се обрне на неколку планини, меѓу кои позначајни се планината Бистра, Кораб, Дешат и Крчин. Планината Бистра се одликува со неколку планински врвови, а најзначаен од нив е врвот Меденица (2163 мнв), оваа планина е позната по развојот на зимскиот туризам, кој е овозможен со функционирањето на ски-центарот “Заре Лазарески“, кој во зима е еден од најпосетуваните ски-центри во нашата држава. Покрај ова општината може да се пофали со уште еден природен феномен, а тоа е планината Кораб, со највисокиот планински врв во нашата земја, познат како Голем Кораб со 2764 мнв.

 

 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО – Покрај природното наследство општината Маврово и Ростуше поседува и богато културно наследство, кое што се градело со години и години наназад. Токму за овој вид на наследство ни зборува и самата историја и историските споменци кои постојат и ден денес, како што е случајот со манастирот Св.Јован Бигорски и уште многу други културни споменици. Во минатото во овие краишта биле развиени голем број на занаети, како што се столарскиот занает, ѕидарскиот занает и др. Токму од овој дел на државата, посебно од Река и Мијачкиот крај, потекнуваат најдобрите ѕидари во Европа па и пошироко, нив денес можете да ги сретнете во многу европски држави Италија, Германија, Швајцарија и во други земји во светот. Како што погоре спомнавме манастирот Св.Јован Бигорски е една од реткостите не само во нашата општина туку и во целата држава, тој претставува вистинско културно богатство на кое одраз му даваат фреските и иконостасот кои се составни делови на црквата во самиот манастир. Едно друго доста значајно културно богатство на тлото на оваа општина е мостот “Елен скок“ кој се наоѓа на Гарска река и за кој мост врзани се повеќе легенди.

Друго доста значајно културно богатство во овој крај е славењето на празниците, како муслиманските, така и христијанските празници. Од муслиманските празници вреди да спомен месецот Рамазан – месец на постот. Тоа е период кога меѓу муслиманите преовладува мир и благосостојба, а се одликува со некои специфичности кои покрај религиската страна имаат и културна страна, како што е чинот на будење во ноќните часови со примена на етно музика, тапани и сурли, како и подготовката на разни видови на традиционални јадења. Од христијанските празници треба да се споме празникот Водици, празник каде што христијаните се облекуваат во својата традиционална носија и подготвуваат разни видови на јадења и специјалитет и на тој начин ги дочекуваат гостите од целото село.

Исто така на овој празник, верниците од христијанска вероисповест се фрлаат во водиите на реката Радика, за да го фатат крстот.

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3