Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 32 седница

Oct 25, 2019 by

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 32 седница

Советот на Општина Маврово и Ростуше ја оддржа својата 32 седница со која претседаваше Претседателот на Советот, Алил Алили.
На седницата присуствуваа сите Советници и Градоначалникот на Општината Медат Куртовски.
На седницата беа донесени одлуки за вклопување на без правно изградени објекти во идна урбанистичка планска документација.
Донесена одлука за измена на распоредот на срествата на буџетот на Општината, донесена одлука за одобрување на финансиски срества за санација на училница во ОУ Јосип Броз Тито – Жировница, исто така со предлог на советот на родители и училишниот одбор донесена одлука за промена на името на ОУ Ѓорѓи Пулески с. Ростуше во ОУ Хајан Селмани с. Ростуше.

 

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3