Македонското женско лоби финансиски подржано од Амбасадата на Обединетото Кралство

Feb 25, 2016 by

Македонското женско лоби финансиски подржано од Амбасадата на Обединетото Кралство

Македонското женско лоби финансиски подржано од Амбасадата на Обединетото Кралство во Македонија спроведува проект “Зајакнување на жените и девојчињата за зачувување на мирот и градење доверба” кој има за цел да придонесе за развивање на свесноста за заложбите на НАТО алијансата кон регионалнатата безбедност, градење на мирот и довербата при имплементирање на резолуцијата на ОН 1325. Овој проект има за цел да делува на три нивоа:
-Соработка со министерството за одбрана на Република Македонија во изготвување на стратешки документ за имплементација на резолуцијата 1325 од ОН;
-Развивање на свесноста за важноста на резолуцијата 1325 во рамки на локалната самоуправа во 10 општини –по една работилница по општина;
-Организирање на јавна расправа во Собранието на Република Македонија за спроведувањето на резолуцијата 1325 како и за идните предизвици во понатамошното имплементирање.
Локалната самоуправа која има клучна улога во развивање на свесноста кај граѓаните по однос на прашањата од родовите , а во овој случај со запознавање со Резолуцијата за мир и безбедност .
За таа цел Општина Маврово и Ростуше преку своите комисии организираа еднодневна работилница каде граѓаните на Општината беа запознаени со основите на Резолуцијата. На работилницата учествуваа над 50 учесници (советници, администрација, граѓански активисти,претставници на месни и урбани заедници и други лица од општината).

Related Posts

Tags

Share This

Download mp3