Децата од Видуше наскоро ќе уч...

Mar 20, 2014 by

Децата од Видуше наскоро ќе учат во ново училиште Во село Видуше беше...

повеке

Ние сме лидери/ки застапнички ...

Mar 14, 2014 by

Во просториите на Општината во Ростуша во рамките на проектот ,,Ние сме...

повеке

Оддржана јавна консултација во...

Mar 14, 2014 by

Градоначалникот на Општината, Мукрем Мехмеди, претставници од јавното...

повеке

ИЗВЕШТАЈ

Mar 10, 2014 by

И З В Е Ш Т А Ј на Координаторот за еднакви можности на жените и мажите за...

повеке

Прв систематски преглед во нов...

Mar 10, 2014 by

Учениците од III одделение при ОУ Блаже Конески од Скудриње извршија...

повеке
Download mp3